Do gần đây công việc khá bận, không có thời gian rảnh để trả lời

Nhưng tôi đều xem mọi lời nhắn để lại

Có thể gửi thư vào địa chỉ email này: